HÄLSINGLAND

Hälsingland är ett av våra mest välkända dräktlandskap, känt för sina genuina dräkter. Den folkliga dräkttraditionen har dock inte sett likadan ut i hela landskapet. Områdena kring Hudiksvall och längs med kusten har av naturliga skäl påverkats mer av modedräkten i och med den omfattande handel som bedrivits där. I de inre delarna däremot, har den huvudsakliga näringen varit jord- och skogsbruk, och här växte en förhållandevis välbärgad bondeklass fram under 1800-talet. Att bönderna hade gott om pengar kom att avspegla sig i såväl de folkliga dräkterna som i byggnadskonsten där gårdarnas stora mangårdsbyggnader, de s k hälsingegårdarna, än idag vittnar om allmogens välstånd.

 

Till de ur dräktsynpunkt mest intressanta delarna av Hälsingland hör områdena kring Dellensjöarna samt socknarna kring Ljusnan. Här utvecklades en rik allmogekultur och här levde ett i många fall levande dräktskick kvar långt in på 1900-talet. Mest känd är kanske Delsbodräkten som har bevarat många ålderdomliga drag.

 

I många av de socknar där den traditionella folkliga dräkten av olika anledningar försvann ur bruk tidigare i historien, har man på under 1900-talet försökt rekonstruera denna.

 

Källa: Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige (1975). Arnö Berg, Inga och Hazelius Berg, Gunnel.