OXIEDRÄKTEN

Dagens Oxiedräkt bygger på den dräkt som bars av allmogen under tidsperioden 1750-1850. Dräkten var under denna tid tämligen enhetlig till sin sammansättning och bar fortfarande en särprägel vilken skulle komma att försvinna under 1800-talets andra hälft då modedräkten kom att anammas också av allmogen.
Källor:
Andersson, Helge (1978). "Allmogedräkten i Oxie härad" i Oxie Härads hembygdsförenings årsbok VII.
Berg Arnö, Inga och Hazelius Berg Gunnel (1975). Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige.


 

 

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om kvinno- resp mansdräkten