VÄSTERGÖTLAND

I Västergötland har många ålderdomliga drag levt kvar långt fram i tiden i exempelvis språkbruk och sedvänjor. Detta gäller dock inte den folkliga dräkten. Det finns egentligen bara två socknar där man kan säga att ett mer ålderdomligt folkligt dräktskick fortfarande existerade i mitten av 1800-talet, nämligen Toarp och Rackeby. I övriga socknar hade det särpräglade folkliga dräktskicket försvunnit redan vid århundradets början, påskyndat av en, med Sveriges mått mätt, tidig industrialisering. Man tror också att de för Västergötland kända omkringvandrande knallarna kan ha påskyndat processen mot en mer modebetonat klädsel hos allmogen.

 

Under 1900-talet har man på många håll arbetat med att rekonstruera sin bygds dräkt och på andra platser där underlag har saknats har man istället valt att nykomponera dräkter.

 

Källa: Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige (1975). Arnö Berg, Inga och Hazelius Berg, Gunnel.